W. V. O. Quine Quotes (1 quotations)

1. "Yields falsehood when preceded by its quotation" yields falsehood when preceded by its quotation. - W. V. O. Quine

Search by Author Last Name :

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z